PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 POIR 2014-2020

Instytut OZE Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii hydroenergetycznych”, nr projektu: POIR.02.01.00-00-0253/17 w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności Instytutu OZE poprzez stworzenie warunków do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii hydroenergetycznych.

Okres realizacji: 1.08.2018 r. – 30.09.2020 r.

Wartość dofinansowania: 1 299 100,00 zł

Wartość całkowita projektu: 2 905 260,00 zł

 

Efekty projektu: realizacja inwestycji początkowej, dzięki której w strukturze organizacyjnej spółki powstaje centrum badawczo – rozwojowe.

Efektem realizacji agendy badawczej jest powstanie 3 innowacyjnych produktów
(1 ulepszony produkt oraz 2 nowe produkty), jak również wdrożenie 1 innowacji procesowej.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb