POLITYKA RODO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Instytut OZE Sp. z o. o. podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytut OZE Sp. z o. o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000328763, NIP: 9591858942, REGON: 260294313.

2. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 6. umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora, jeżeli Administrator otrzymał odpowiednie zgłoszenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeśli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych).

4. Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani.

Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

5. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 1. dostawcy usług informatycznych;

 2. podmioty świadczące usługi księgowe;

 3. podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych Google LLC, które przetwarza dane w imieniu Administratora w związku z korzystaniem przez Administratora z usługi Google Analytics. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania z tej usługi odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

 2. w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

 3. w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 10 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;

 4. w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;

 5. w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;

 6. w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych – przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego (jeśli przetwarzanie opierało się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub przez okres 3 lat od zebrania danych (jeśli przetwarzanie opierało się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę.