Mała Elektrownia Wodna – Wolica w „Katalogu dobrych praktyk” Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energia Cités” 

W ramach generalnej modernizacji elektrowni zdemontowany został dotychczasowy budynek MEW wraz z obydwiema turbinami. Wybudowano również koryto żelbetowe pod śrubę Archimedesa, klatkę dla turbiny Kaplana, przebudowano kanał napływowy, a także osadzono rurę ssącą.

pdf PDF 

 


 

Mała Elektrownia Wodna – Bieleckie Młyny w „Katalogu dobrych praktyk” Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energia Cités”

Bieleckie Młyny to wieś położona na południe od Kielc, w województwie świętokrzyskim, zamieszkiwana przez około 200 osób i należąca do gminy Morawica. Na terenie sołectwa Bieleckie Młyny funkcjonuje mała elektrownia wodna (MEW), zlokalizowana na 24+620 kilometrze Czarnej Nidy.

pdf PDF 

 


 

Nowa MEW w Świętokrzyskiem 

MEW Bronocice została posadowiona w obrębie jazu, który do końca lat 60. ubiegłego wieku piętrzył wodę na potrzeby nieistniejącego już młyna wodnego.

 pdf PDF 

 


 

 Jak pozyskać Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla MEW – artykuł dla magazynu ENERGETYKA WODNA 

By sprawnie przebrnąć prze etap uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla małych elektrowni wodnych, z reguły konieczne jest posiadanie olbrzymiej wiedzy zarówno technicznej, jak i przyrodniczej.

 pdf PDF 

 


 

Elektrownia wodna nowej generacji – artykuł do miesięcznika INŻYNIER BUDOWNICTWA 

Połączenie dwóch hydrozespołów o odmiennej konstrukcji i charakterystyce umożliwiło zwiększenie efektywności energetycznej elektrowni wodnej, zmniejszenie jej oddziaływania na środowisko i optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

pdf PDF 

 


 

Micrositing – planowanie techniczne elektrowni wiatrowych – artykuł do miesięcznika INŻYNIER BUDOWNICTWA

Z perspektywy energetyki wiatrowej podstawową charakterystyką, którą opracowuje się na bazie pomiarów wietrzności, jest rozkład
przestrzenny i czasowy prędkości. Prędkości wiatru w danej lokalizacji nie stanowią już takiego problemu jak kiedyś – na rynku są dostępne
technologie, które gwarantują zadowalające uzyski produkcji energii elektrycznej nawet przy słabym wietrze.

pdf PDF 


 

Zastosowanie narzędzi GIS do optymalnego wykorzystania potencjału solarnego – artykuł do miesięcznika INŻYNIER BUDOWNICTWA

Jednym z głównych celów krajów rozwiniętych jest również dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej, której ważną składową może się okazać energetyka rozproszona. Powyższe wyzwania w praktyce są niezwykle trudne do realizacji, dlatego potrzebują skutecznych narzędzi ułatwiających planowanie energetyczne.

pdf PDF 

 


 

Ocena ryzyka inwestycyjnego w aspekcie środowiskowym – artykuł do kwartalnika PALIWA I ENERGETYKA

Gospodarcza działalność człowieka nigdy nie pozostaje bez wpływu na stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Wpływ ten może mieć charakter mniej lub bardziej zintensyfikowany, zależnie od założeń projektowych i lokalizacyjnych danej inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku małych elektrowni wodnych.

pdf PDF 

 


 

Jak pobudzić rozwój energetyki słonecznej w regionie? – artykuł do kwartalnika PALIWA I ENERGETYKA

Polska ma pewne zobowiązania wobec Unii Europejskiej, wynikające z obowiązku pełnej implementacji dyrektywy 2009/28/WE. Zgodnie z tym aktem nasz kraj ma osiągnąć 15% udział energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020. W celu umożliwienia wypełnienia tych zobowiązań Ministerstwo Gospodarki przygotowało ustawę o odnawialnych źródłach energii, która będzie w pełni obowiązywała od 1 stycznia 2016 r

pdf PDF 

 


 

Przykłady dobrych i złych praktyk w postępowaniu formalnym w inwestycjach PV – artykuł do kwartalnika PALIWA I ENERGETYKA

Powodzenie inwestycji fotowoltaicznej, ale też każdej innej inwestycji bazującej na wykorzystaniu potencjału energetycznego źródła odnawialnego, jakim są słońce, woda czy wiatr, zależy od szczegółowego, wieloaspektowego (m.in. przyrodniczego, prawnego czy przestrzennego) rozpoznania i oceny lokalizacji oraz przygotowania przemyślanej koncepcji technicznej przedsięwzięcia.

pdf PDF 

 


 

Inwentaryzacja przyrodnicza jako podstawa dokumentacji środowiskowej – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań wiązanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz, U, z 2010r. Nr 214, poz 1397 z późn. zm.).

pdf PDF 


 

Mała energetyka wodna szansą na pozyskanie ciągłości podłużnej cieku – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA

Spośród zagrożeń antropogenicznych, na jakie narażone są śródlądowe wody płynące na pierwszym miejscu wymienia się ich zanieczyszczenie.

pdf PDF 

 


 

Oddziaływanie MEW w Polsce w aspekcie środowiskowym i społecznym – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA

Małe elektrownie wodne, podobnie jak wszystkie inwestycje, nie są wolne od oddziaływania na środowisko. Każde tego typu przedsięwzięcie, w mniejszy lub większy sposób zaburza naturalną równowagę środowiska przyrodniczego.

pdf PDF 

 


 

Problemy z odnowieniami pozwoleń wodnoprawnych dla MEW – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA

Właściciele licznych MEW działających od lat mają obecnie problemy z odnowieniami pozwoleń wodnoprawnych z powodu aktualnych przepisów i różniej interpretacji przez urzędy wydające pozwolenia.

pdf PDF