Zapytanie ofertowe nr 1/KL7S1/C/2018

16.04.2018 14:21:11

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii hydroenergetycznych”, nr projektu: POIR.02.01.00-00-0253/17 w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma Instytut OZE Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na Budowę kompletnego budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii hydroenergetycznych.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Spełnianie warunków udziału

Załącznik nr 2A Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 2B Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 2C Wykaz osób skierowanych

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik 3A Karta Gwarancyjna

Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa